نمونه فعالیت های دانش آموزان عزیزم در کلاس سوم 5


نمونه ای از فعّالیت های درس قرآن

اذان گویی
وضو گرفتن
وضو گرفتن

نماز خواندن
نماز خواندن
نماز خوانئن

نمونه ای از فعّالیت های درس ریاضی

زاویه راست در ساعت
ساخت مخروط و استوانه
تشخیص زاویه ها
فعالیت عملی کسر
فعالیت عملی مقایسه کسرها
ساخت مخروط و استوانه

نمونه هایی از فعّالیت های درس علوم تجربی

آزمایش تشکیل ابر
اهرم ها
کاشت لوبیا

نمونه هایی از فعّالیت های درس مطالعات اجتماعی

ایمنی در مقابل زلزله
شجره نامه
شجره نامه

نمونه هایی از فعّالیت های هنری

نقاشی روز دانش آموز
کاردستی موشک
اوریگامی
اسکرول